Rezervuāru kalibrēšana

SIA Tilpums ir ilggadīga pieredze rezervuāru kalibrēšanā un kalibrēšanas tabulu aprēķināšanā. Rezervuāru kalibrēšana nodrošina operatīvu naftas produktu apgrozījuma un atlikumu noteikšanu. SIA Tilpums kalibrēšanas laboratorija un izstrādātā metodika sniedz iespēju dažāda tilpuma rezervuāriem vai tvertnēm uzrādīt rezultātu ar precizitāti līdz 0.3%.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.693, kuros publicēts kalibrējamo mērīšanas līdzekļu saraksts, kurā noteikts, ka tvertnēm naftas produktu uzglabāšanai kalibrēšanas periodiskums ir ne retāk kā reizi 10 gados.

SIA Tilpums kalibrēšanas laboratorija ir akreditēta un kompetenta veikt kalibrēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām sekojošā sfērā. SIA Tilpums kalibrēšanas laboratorija var veikt rezervuāru kalibrēšanu, kas nav pakļauti valsts metroloģiskai kontrolei. Veicot rezervuāru kalibrēšanu, tiek noteikta rezervuāra ietilpība dažādos augstumos ar noteiktu intervālu, attiecīgi sastādot un aprēķinot kalibrēšanas tabulu.

Rezervuāru kalibrēšanā SIA Tilpums pielieto ģeometrisko un tilpuma metodi. Kalibrēšanas tabulas, kas sastādītas, pielietojot tilpuma metodi, ir precīzākas, jo tajās tiek uzskaitīta vairāku faktoru ietekme uz izmēra izmaiņām: iespējamā rezervuāra deformācija, slīpuma pakāpe u.c. faktori. Pielietojot ģeometrisko metodi tiek veikti rezervuāra līnijas parametru un iekšējo konstrukcijas detaļu mērījumi ar mērinstrumentiem.

Rezervuāru kalibrēšanā ar tilpuma metodi SIA Tilpums kalibrēšanas laboratorija izmanto pārvietojamo kalibrēšanas iekārtu ar programmnodrošinājumu. Tas sniedz iespēju operatīva kalibrēšanas darba veikšanai objektā un datu saņemšanai. Pārvietojamā kalibrēšanas iekārta būvēta uz degvielas vedēja bāzes, kur cisternas apjoms ir 10,5m3. Tas ļauj uzglabāt naftas produktus, kas tiek izmantoti kalibrēšanas darbu veikšanai, nav nepieciešamas papildus atbrīvotas tvertnes vai degvielas vedēja klātbūtne kalibrēšanas darbu laikā.

Kalibrēšanas darbu rezultāts ir kalibrēšanas tabula, kuru gan klients, gan valsts pārbaudes institūcijas izmanto ikdienā, lai saņemtu informāciju par naftas produktu atlikumiem rezervuārā.


Saites
Informācija
© 2011 SIA Tilpums